Biraš kako komuniciraš

Elektromagnetno zračenje

Šta je
elektromagnetno
zračenje?

Elektromagnetno (EM) zračenje predstavlja jednu vrstu kretanja energije kroz prostor koja nastaje kao posledica elektromagnetnih procesa. Elektromagnetno zračenje čine elektromagnetni talasi koji se prostiru brzinom svetlosti. Osnovna karakteristika talasa je njihova frekvencija, odnosno talasna dužina.

EM zračenje se deli na jonizujuće i nejonizujuće. Kod jonizujućeg zračenja talasi nose veliku energiju koja može da ošteti molekule i raskine hemijske veze. Nasuprot tome, nejonizujuće zračenje ima samo termički efekat nad materijom, odnosno zagreva je, što takođe može biti štetno pri dužem izlaganju većim nivoima zračenja.

Elektromagnetno
zračenje oko nas

Sunčevo zračenje je osnovno EM zračenje bez kojeg ne bi bilo života na Zemlji. Bez zračenja Sunca, temperatura Zemlje bila bi kao u međuzvezdanom prostoru, oko -270⁰C. Sama Zemlja takođe emituje EM zračenje, a do Zemlje stižu i razne vrste zračenja iz kosmosa. Čovek je pronašao načine da proizvede EM talase u svim delovima EM spektra i da ih stavi u upotrebu.

Neki od primera korišćenja EM talasa:
Radio talasi se koriste za distribuciju radio i TV programa i za komunikacije, a mikrotalasi za kuvanje, komunikacije i distribuciju TV signala. U oblasti infracrvenog zračenja rade pojedini uređaji za kuvanje, daljinski upravljači za televizore i bezbednosni sistemi. X-zraci upotrebljavaju se za rendgensko snimanje, a gama zraci u medicini. Određeni uređaji i tehnologije, bez kojih ne bismo mogli da zamislimo današnji život, rade upravo zahvaljujući EM talasima. U oblasti viših frekvencija rade radio i TV uređaji, mobilni telefoni, kućni bežični telefoni, WiFi mreže, daljinski upravljači, GPS uređaji, a u oblasti nižih frekvencija postoji EM zračenje koje nastaje od električnih kablova, električnih motora, uređaja za domaćinstvo, transformatora i punjača za baterije.

Mobilna Telefonija

Kako radi
mobilna mreža?

Mobilna telefonija korišćenjem radio talasa prenosi informacije – govor i podaci transformišu se preko antena u EM talas. Da bismo mogli da telefoniramo gde god se nalazili, neophodno je da talase našeg telefona registruje neka bazna stanica i da telefon u svakom trenutku može da uhvati signal neke od baznih stanica. Zato i postoji mreža baznih stanica koje pokrivaju teritoriju na kojoj se krećemo. Radio talasi brzo slabe dok se kreću kroz prostor i dodatno kad prolaze kroz prepreke. Kada je bazna stanica daleko, telefon prima slab signal ili je van dometa. Kada telefoniramo u pokretu, uređaj razmenjuje podatke sa jednom ili više baznih stanica. Signal jedne bazne stanice u jednom trenutku postaje previše slab, pa telefon prelazi na komunikaciju sa drugom baznom stanicom čiji je signal bolji. Na taj način razgovor se ne prekida, dok telefon neprimetno „prelazi“ sa jedne stanice na drugu.

Koja je uloga antena baznih stanica?

Antene baznih stanica služe da transformišu električni signal i preko njih mobilni aparat komunicira sa ostatkom mreže i drugim korisnicima. One se uglavnom postavljaju na visoke tačke, na stubove ili zgrade, kako bi njihov signal moglo da primi što više telefona u toj oblasti. Najčešće su usmerene, kako bi pokrile signalom tačno određenu oblast. Zračenje usmerenih antena može se zamisliti poput snopa baterijske lampe. Neposredno ispod i iznad, kao i iza usmerene antene, zračenje je veoma malo.

Kako rade
mobilni uređaji?

Svaki mobilni uređaj poseduje antenu ugrađenu u aparat. Te antene su neusmerene, odnosno zrače u svim pravcima. Za razliku od baznih stanica koje pokrivaju tačno određeno područje, mobilni telefoni odašilju signal u svim pravcima.

Kojom snagom mobilni aparat emituje signal? Pošto radio talasi slabe prilikom prostiranja u prostoru, kada je mobilni aparat dalje od bazne stanice, on mora da emituje većom snagom kako bi bazna stanica mogla da primi i pravilno rastumači njegov signal. Sa druge strane, ako je telefon blizu bazne stanice, on zrači manjom snagom da ne bi ometao prijem signala drugih korisnika. Zbog toga se u mobilnoj telefoniji primenjuje kontrola snage mobilnog aparata. Bazna stanica, porukama koje razmenjuje sa telefonom, diktira kojom snagom će telefon da zrači.

Mobilni telefon povremeno razmenjuje poruke sa baznom stanicom i kad ga ne koristimo. Na taj način se „javlja“ stanici da bi mreža mogla da nas pronađe kada treba da primimo poziv ili poruku. Moderni, pametni telefoni, koji imaju instalirane razne aplikacije, razmenjuju i dodatne poruke.

Tehnologije

Prema redosledu pojavljivanja, generacije i tehnologije mobilnih sistema koje se danas koriste su:

•2G (druga generacija) u okviru koje se koriste GSM, GPRS i EDGE tehnologije,

•3G (treća generacija) u okviru koje se koriste UMTS, HSPA i HSPA+ tehnologije,

•4G (četvrta generacija) u okviru koje se koriste LTE i LTE-A tehnologije.

Svaka tehnologija koristi svoj sistem komunikacije između telefona i bazne stanice, pa samim tim i telefon drugačije zrači u zavisnosti od tehnologije koja se koristi. Na ekranu mobilnog telefona u jednom od uglova stoji oznaka tehnologije koju telefon trenutno koristi, uz indikator nivoa signala.

Gde se postavljaju
antene mobilne mreže?

Antene baznih stanica se postavljaju tako da poboljšaju signal tamo gde je slab ili gde ga uopšte nema. Prilikom odabira lokacije za postavljanje bazne stanice obavezno se, prema zakonu, procenjuje uticaj na životnu sredinu. Stručne ocene i studije o proceni uticaja baznih stanica na životnu sredinu mogu da rade isključivo akreditovane laboratorije. Kada se od nadležnih državnih organa dobije pozitivno rešenje, bazna stanica se instalira i pušta u rad. Potom se vrši kontrolno merenje elektromagnetnog zračenja, a kasnije i periodična ispitivanja po potrebi.

Zdravstvo i zakoni

Šta je SAR?

Kada je izloženo EM zračenju, ljudsko telo apsorbuje određenu količinu energije. Ta apsorbovana energija se opisuje dozom primljenog zračenja i zavisi od jačine zračenja, karakteristika ljudskog tela i vremena u kojem je telo izloženo zračenju. Osnovna veličina koja opisuje kako telo apsorbuje energiju naziva se specifična stopa apsorpcije - SAR (Specific Absorption Rate). Proizvođači mobilnih aparata obavezni su da u uputstvu navedu maksimalne veličine SAR-a i one moraju biti u propisanim granicama. Evropska i domaća regulativa propisuju 2W/kg kao graničnu vrednost SAR-a lokalizovanog na glavu i trup.

Zdravstvene
i druge međunarodne organizacije o zračenju

Više međunarodnih organizacija, poput Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organization) i Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) bave se uticajem EM zračenja na ljude. U poslednjih 30 godina objavljeno je više od 25.000 naučnih članaka koji se bave ovom temom. Zaključak SZO jeste da se izlaganje niskim nivoima radio talasa ne može nesumnjivo dovesti u vezu sa posledicama po zdravlje. Jedini sigurno dokazani efekat nejonizujućeg zračenja na ljude jeste zagrevanje tkiva.

Za više informacija, posetite:

Zakonska regulativa-
Granične vrednosti
u Srbiji i EU

U svakoj zemlji postoje zakoni koji određuju graničnu vrednost jačine zračenja na mestima na kojima se može naći čovek, a kod nas je to Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja. Tim zakonom propisane su granične vrednosti u Srbiji, koje su znatno manje od preporučenih standarda koje postavlja Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućeg zračenja i koje podržava Svetska zdravstvena organizacija.

Telekom Srbija, kao društveno odgovorna kompanija koja vodi računa o zaštiti životne sredine, strogo poštuje sve nacionalne propise i prati evropska i svetska istraživanja u ovoj oblasti.

Kako smanjiti izloženost?

Osnovni saveti za korišćenje mobilnih uređaja:

Opšte mere bezbednosti za korišćenje telefona:

Ne koristite mobilni telefon u vožnji jer korišćenje funkcija telefona odvraća pažnju od vožnje. Ako morate da telefonirate dok ste za volanom, koristite zakonom dozvoljene handsfree uređaje.

Udaljite telefon od svih elektronskih implantata (kardio-stimulatori, insulinske pumpe, neurostimulatori), kako biste izbegli rizik od ometanja rada implantata.

Poštujte bezbednosne instrukcije i zabrane upotrebe mobilnih aparata na određenim mestima (avioni, bolnice i sl.). U avionima se mobilni aparati moraju ugasiti prilikom poletanja i sletanja, jer njihovi signali mogu da ometu uređaje i signale koje avion koristi. U bolnicama je, u određenim zonama, potrebno ugasiti mobilne aparate zbog mogućeg ometanja medicinske opreme.

Ne kupujte mobilne aparate van konvencionalne mreže distribucije koja garantuje usklađenost sa međunarodnim preporukama i standardima.

Udaljenost od
izvora zračenja
i vreme izloženosti

Udaljenost od izvora zračenja igra važnu ulogu u ukupnoj dozi energije koju će telo apsorbovati. Koliko će energije stići do nas, zavisi od snage izvora zračenja, njegove udaljenosti od nas i prepreka na koje EM talas nailazi na putu do nas.

Vreme izloženosti takođe je važno za ukupnu dozu energije koju će telo apsorbovati. Dugotrajno izlaganje slabijem EM zračenju može dati istu dozu apsorbovane energije u telu kao kratkotrajno izlaganje jačem EM zračenju.

Zračenje telefona
i zračenje bazne stanice

Izvori EM zračenja u mobilnoj telefoniji su bazna stanica i mobilni uređaj. Antene bazne stanice emituju usmeren signal koji sa udaljenošću brzo opada, dok mobilni telefon zrači u svim pravcima. Za razliku od baznih stanica koje se nalaze daleko od nas, mobilni telefoni su uvek uz nas, pri čemu je zračenje telefona veće kada je snaga primljenog signala manja. Novija relevantna istraživanja ukazuju da pri srednjem nivou snage signala bazne stanice (2 ili 3 „crtice“ na indikatoru signala) čovek za 3 minuta razgovora telefonom primi prosečno dozu zračenja od telefona koja je približno jednaka onoj koju od bazne stanice primi za 3 meseca, 24 sata dnevno. U slučaju lošeg signala sa bazne stanice (1 „crtica“ na telefonu), ovaj odnos je još drastičniji. Isto istraživanje pokazuje da je za prosečno vreme razgovora ukupna doza zračenja koju telo primi, od telefona i od bazne stanice, mnogostruko manja kad se priča u uslovima dobrog signala nego kad se priča u uslovima lošeg signala.

Korišćenje različitih
tehnologija i servisa

Vrsta mobilne tehnologije (2G, 3G ili 4G) i različiti servisi u okviru mobilne telefonije - razgovori, poruke, internet - takođe utiču na različite nivoe snage mobilnog uređaja i, samim tim, na dozu zračenja. Različiti nivoi EM zračenja se emituju prilikom uspostavljanja veze i nakon što se veza uspostavi. Kod 2G tehnologije, telefon prilikom uspostave veze emituje maksimalnom snagom, a nakon uspostave veze snaga se smanji na minimalan nivo dovoljan da bazna stanica primi i protumači njegov signal. Prilikom uspostave veze kod 3G tehnologije, telefon najpre emituje malom početnom snagom, a zatim je povećava dok od bazne stanice ne dobije povratni odgovor, a procedura je vrlo slična i kod 4G tehnologije. Nakon uspostave veze, bazna stanica šalje informaciju telefonu da poveća, smanji ili održava snagu. Kada je telefon na 3G i 4G, on mnogo brže prilagođava svoju snagu minimalno potrebnom nivou nego kada je na 2G. Tokom razgovora ili prenosa podataka, snaga kojom telefon emituje preko 2G tehnologije veća je od one kojom emituje preko 3G i 4G tehnologije. Telefon u trenutku slanja SMS poruke takođe emituje nešto višom snagom, ali je taj prenos kratkotrajan i telefon je pri tome udaljen od tela.

Uloga Telekoma Srbija

Aktivnosti

Telekom Srbija koristi mrežnu opremu renomiranih svetskih proizvođača koja zadovoljava internacionalne i nacionalne standarde. Prilikom postavljanja i puštanja baznih stanica u rad, kompanija poštuje sve propise, uključujući i one u oblasti zaštite od nejonizujućeg zračenja. Budući da postoji veliko interesovanje javnosti za uticaj EM zračenja mobilne telefonije, Telekom Srbija se aktivno angažuje na tehničkom istraživanju EM zračenja i podizanju svesti o izvorima EM zračenja.

Istraživački rad:
LEXNET projekat

LEXNET je naučno-istraživački projekat pod pokroviteljstvom Evropske unije (EU), u kome učestvuje 17 partnera iz devet zemalja: Nemačka, Francuska, Velika Britanija, Španija, Belgija, Portugal, Rumunija, Crna Gora i Srbija. Partneri su operatori, proizvođači opreme, istraživački centri i univerziteti.

Cilj projekta je smanjenje zračenja u bežičnim mrežama (2G/3G/4G, WiFi i druge) kroz upotrebu novih radio-komponenti i tehnika prenosa, topologija mreže i tehnika upravljanja mrežom, ali i bolje upoznavanje javnosti sa stvarnim doprinosima pojedinih izvora zračenja ukupnoj izloženosti ljudi i životne sredine. Telekom Srbija na ovom projektu učestvuje u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Rezultati se objavljuju na web stranici projekta.

Najčešća pitanja i odgovori

Šta je nejonizujuće zračenje?

Da li ima razlike u jačini zračenja između baznih stanica mobilnih operatora?

Do kog rastojanja telefoni zrače?

Koliko mobilni telefon zrači prilikom razgovora?

Na kojoj udaljenosti treba držati mobilni telefon kako bi bili bezbedniji od neželjenog zračenja?

Da li mobilni telefon zrači i druge ljude dok pričamo?

Da li telefon više zrači kada je na punjaču?

Da li mobilni telefon zrači i kada se ne koristi?

Da li telefon zrači i kad je ugašen?

Šta tačno znači kada se mobilni uređaj pregreje i da li je to pokazatelj zračenja?

Posedujem tablet sa karticom za internet, koji je više vremena u “stand by” režimu nego što ga koristim. Da li uređaj zrači i tada?

Koliko mobilni telefon treba da bude udaljen od čoveka tokom spavanja?

Mobilni telefon držim pored jastuka kada spavam, da li je to štetno?

Da li mobilni telefon zrači kada se koristi za slušanje muzike ili u sličnim situacijama?

Da li telefon više zrači kada koristim mobilni internet ili WiFi?

Da li je tačno da u toku pozivanja telefon više zrači nego kada se veza uspostavi?

Da li se prilikom deljenja interneta putem mobilnog telefona (hotspot) povećava zračenje?

Kolika je dozvoljena vrednost zračenja mobilnih telefona?

Kako i gde saznati vrednost zračenja pojedinih modela telefona?

Koristim mobilni telefon sa velikim displejom. Da li takvi uređaji više zrače?

Koristim mobilni telefon sa velikim displejom. Da li takvi uređaji više zrače?

Da li dual SIM mobilni telefon zrači više od telefona sa jednom SIM karticom?

Da li mobilni telefon više zrači kada koristi 3G ili 4G mrežu?

Da li telefon više zrači kada hvata Edge signal nego kada hvata 3G i 4G?

Kako smanjiti izloženost zračenju mobilnih telefona?

Da li upotreba Bluetooth slušalica smanjuje zračenje telefona?

Da li vremenske (ne)prilike utiču na nivo zračenja mobilnih telefona?

Da li sam izloženija udaru groma ukoliko pričam mobilnim telefonom dok grmi?

Koju vrstu zračenja emituje bazna stanica?

Šta više zrači, bazna stanica ili mobilni telefon?

Na kojoj razdaljini bazne stanice najviše zrače?

Kolika je povezanost mobilnih telefona i antena?

Da li veća udaljenost od bazne stanice utiče na povećano zračenje mobilnih telefona?

Kada je zračenje telefona najveće?

Živim u centru grada i nemam problema sa signalom, ali kada odem na selo često se mreža gubi. U kojoj situaciji sam više izložen zračenju?

Da li debeli zidovi u nekim zgradama zbog kojih je signal na telefonu slabiji, takođe štite i od zračenja baznih stanica?

Šta više zrači - mobilni telefon ili mikrotalasna?

Kakve posledice i koje indikacije zračenje ima?

Da li zračenje mobilnih telefona izaziva tumor ili neke druge ozbiljne zdravstvene smetnje?

Da li trudnice treba manje da koriste mobilni telefon i da li zračenje može da utiče na razvoj ploda?

Jesu li deca više ugrožena pri upotrebi mobilnih telefona?

Koje su posledice dugotrajne upotrebe mobilnog telefona?

Da li zračenje WiFi mreže utiče na ljude?

Da li mobilni telefon loše utiče na pamćenje i koncentraciju?

Ako niste pronašli odgovor na temu koja vas zanima,
pošaljite nam vaše pitanje na biras@kakokomuniciras.rs